ధన్యవాదాలు

మీ వివరాలు మాకు విజయవంతంగా పంపించారు

ఒక్కసారి మీ ఈ-మెయిల్ అకౌంట్ inbox చూసుకోండి. నా నుంచి మీకు ఒక ఈ-మెయిల్ వచ్చి ఉండాలి.

ఒక వేళ రాకపోతే మీ spam folder లో కూడా చూసుకోగలరు.

 

ఈ-మెయిల్ రానివారు నాకు డైరెక్ట్ గా facebook లో సందేశం పంపించండి.