మీ పిల్లలను చదివించటం ఎలా – 1వ భాగము

By Avinash | July 13, 2020

చదువులో వెనుకబడిన పిల్లలలో చాలా common గా ఉండే ఒక లక్షణం – సందేహాలు నివృత్తి చేసుకోకుండా silentగా ఉండటం. చదివే topic లో doubt వచ్చి Friends ను అడుగుదామంటే “ఏరా నీకు ఇది కూడా తెలియదా?” అని నవుతారు. టీచర్ ను అడిగితే “చెప్పేటపుడు గాడిదలు కాస్తున్నావా” అని కోప్పడతారు. అందుకే విద్యార్థులు ఎన్ని doubts ఉన్నా అడగకుండా silent గా ఉండిపోతారు. ఆ doubts ఎప్పటికీ అలానే ఉండి పోతాయి.

READ MORE - పూర్తి పోస్టు చదవండి

మీ పిల్లలను చదివించటం ఎలా – 2వ భాగము

By Avinash | July 13, 2020

అందానికి ఆకర్షింపబడటం, భయానకంగా ఉండే వాటికి దూరంగా మనుషుల స్వభావం. దానికి ఎవరూ మినహాయింపు కారు. అందమైన వ్యక్తుల దగ్గర మనకు తెలియకుండానే ఎక్కువ సమయం గడుపుతాము. అందమైన ప్రదేశంలో కుదిరినంత సేపు ఉండాలని ప్రయత్నం చేస్తాము. అలాగే అందంగాలేని ప్రదేశాలు, వ్యక్తులతో వెంటనే connect అవ్వలేము.

READ MORE - పూర్తి పోస్టు చదవండి