ఉచిత విద్య అందించే వెబ్సైట్ల వివరాలు

ఈ website లో ఐఐటీ మరియు ఎన్నోభారతీయ విశ్వవిద్యాలయాల ఉచిత కోర్సులు దొరుకుతాయి – 

https://swayam.gov.in/

Massachusetts institute of technology (mit) వారు అందిస్తున్నఉచిత కోర్సులు

Introduction to Computer Science and Programming

https://ocw-origin.odl.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-0001-introduction-to-computer-science-and-programming-in-python-fall-2016/lecture-videos/index.htm

Introduction to Computational Thinking and Data Science

https://ocw-origin.odl.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-0002-introduction-to-computational-thinking-and-data-science-fall-2016/lecture-videos/index.htm

Biology

https://www.edx.org/course/introduction-to-biology-the-secret-of-life-4

Statistics

https://www.edx.org/course/fundamentals-of-statistics-2

Intro to Solid State Chemistry

https://www.edx.org/course/introduction-to-solid-state-chemistry-0

Calculus

https://www.edx.org/course/calculus-1a-differentiation-2

ఉచిత Textbooks

https://ocw-origin.odl.mit.edu/courses/online-textbooks/

https://openstax.org/subjects/math

https://openstax.org/details/books/biology-2e

https://openstax.org/subjects/social-sciences

Harvard University వారు అందిస్తున్న ఉచిత కోర్సులు

https://online-learning.harvard.edu/course/cs50-introduction-computer-science

Data Science and Machine Learning

https://online-learning.harvard.edu/course/data-science-machine-learning

Data Science and Visualization

https://online-learning.harvard.edu/course/data-science-visualization

Engineering Mechanics and Statics

https://www.coursera.org/learn/engineering-mechanics-statics

Yale University కోర్సులు

https://www.coursera.org/learn/introduction-psychology

Khan Academy – Mathematics ఉచిత కోర్సులు

https://www.khanacademy.org/math/early-math

https://www.khanacademy.org/math/in-fifth-grade-math

https://www.khanacademy.org/math/in-in-class-6th-math-cbse

https://www.khanacademy.org/math/in-in-class-7th-math-cbse

https://www.khanacademy.org/math/in-in-class-8th-math-cbse

https://www.khanacademy.org/math/in-in-grade-9-ncert

https://www.khanacademy.org/math/in-in-grade-10-ncert

Statistics & Probability

https://www.khanacademy.org/math/statistics-probability

Physics

https://www.khanacademy.org/science

AP Physics (AP అంటే ఆంధ్ర ప్రదేశ్ కాదు. గమనించగలరు)

https://www.khanacademy.org/science/ap-physics-1

https://www.khanacademy.org/science/ap-physics-2

Chemistry

https://www.khanacademy.org/science/chemistry

Organic Chemistry

https://www.khanacademy.org/science/organic-chemistry

Biology

https://www.khanacademy.org/science/biology

Cosmology and Astronomy

https://www.khanacademy.org/science/cosmology-and-astronomy

Electrical Engineering

https://www.khanacademy.org/science/electrical-engineering

Health and Medicine

https://www.khanacademy.org/science/health-and-medicine

Mechanics of materials

https://www.coursera.org/learn/mechanics-1

The Art of Structural Engineering Bridges

https://www.edx.org/course/the-art-of-structural-engineering-bridges

Introduction to Engineering Mechanics

https://www.mooc-list.com/course/introduction-engineering-mechanics-coursera

Applications in Engineering Mechanics

https://www.coursera.org/learn/engineering-mechanics-statics-2

Introduction to Electronics

https://www.coursera.org/learn/electronics

Circuits and Electronics

https://www.edx.org/course/circuits-and-electronics-3-applications

Introduction to Operating systems

https://www.udacity.com/course/introduction-to-operating-systems–ud923

Introduction to Computer Science

https://www.udacity.com/course/intro-to-computer-science–cs101

Object Oriented Javascript

https://www.udacity.com/course/object-oriented-javascript–ud711

Introduction to Psychology

https://www.udacity.com/course/intro-to-psychology–ps001

Introduction to Physics

https://www.udacity.com/course/intro-to-physics–ph100

1000 ఉచిత మాథెమాటిక్స్ వీడియోస్

http://patrickjmt.com

గూగుల్ ఉచితంగా అందిస్తున్న Android ట్రైనింగ్

https://developers.google.com/training/

Brown University – Engineering and Design

www.edx.org/course/introduction-to-engineering-and-design

Penn University – Robotics – Locomotion Engineering

https://www.edx.org/course/robotics-locomotion-engineering-pennx-robo4x

National Institute of Science and Technology – Materials Science and Engineering

https://www.edx.org/course/materials-science-and-engineering

Computational Thinking

https://www.edx.org/course/6-00-2x-introduction-to-computational-thinking-and-data-science-3

Momentum and Energy

https://www.edx.org/course/mechanics-momentum-and-energy-0

Virginia University – Introduction to Physics

https://www.coursera.org/learn/how-things-work

Introduction to Data Science – Udacity

https://www.udacity.com/course/intro-to-data-science–ud359

Quantum Mechanics for everyone

https://www.classcentral.com/course/edx-quantum-mechanics-for-everyone-8284

Bozeman

Anatomy Physiology – http://www.bozemanscience.com/anatomy-and-physiology

Biology – http://www.bozemanscience.com/ap-biology

Chemistry http://www.bozemanscience.com/ap-chemistry

Physics – http://www.bozemanscience.com/physics

Earth Science – http://www.bozemanscience.com/earth-science

AP Physics – http://www.bozemanscience.com/ap-physics

Environmental Science – http://www.bozemanscience.com/ap-environmental-science

YouTube Education Channels

https://www.youtube.com/user/tdewitt451

https://www.youtube.com/user/richthornley

https://www.youtube.com/user/bhswarthout

https://www.youtube.com/user/videomathtutor

https://www.youtube.com/user/minutephysics

https://www.youtube.com/user/byjusclasses

https://www.youtube.com/user/MathTV

https://www.youtube.com/user/minutephysics

https://www.youtube.com/channel/UCsXVk37bltHxD1rDPwtNM8Q

https://www.youtube.com/user/learnexmumbai

https://www.youtube.com/user/arvindguptatoys

https://www.youtube.com/user/brightstorm2