ఇంగ్లీష్ ప్రాక్టీస్ నోట్స్ మరియు మీకు ఉపయోగ పడే పుస్తకాలు

By Avinash | January 8, 2020 | 0 Comments

Describe – వర్ణించటం, వివరించి చెప్పటం ఆ వ్యక్తి చూడటానికి ఎలా ఉంటాడో కొంచం చెప్తారా? ఆ వ్యక్తిని కొంచం describe చేస్తారా? Blessed – దీవించబడ్డ, అదృష్టవంతుడయిన Follow your heart – నీ మనసుకు నచ్చింది చెయ్యి శ్రీనుగాడు చాలా చాలా అదృష్టవంతుడు. వాళ్ళ  parents ఎంతో స్వేచ్ఛ ఇస్తారు. దిశా నిర్దేశం  చేస్తారు గానీ ఆంక్షలు విధించరు. నీ మనసుకు నచ్చింది చెయ్యి అని ఎప్పుడూ అంటారు. శ్రీనుగాడు చాలా Blessed రా. […]

Read More

ఏకలవ్య మార్గం – ఉచిత కోర్సులు

By Avinash | January 7, 2020 | 0 Comments
Read More

కొత్త సంవత్సరం నాతో చివాట్లు తినండి

By Avinash | December 31, 2019 | 0 Comments
Read More