మహాభారతం – అష్ఠనేత్రాస్త్రం – అనుబంధ వ్యాసం

By Avinash | July 22, 2020

ఒకో సారి మనకు ఎనిమిది కళ్ళు ఉన్నాయనిపిస్తోంది. నాకు అంతా కనిపిస్తుందని భ్రమ పడతాము. ఎనిమిది కళ్ళు ఉన్నా మనకు కనబడనివి చాలా ఉంటాయి, వీరాధివీరుడైన అర్జునుడి మనసులో ఏముందో ఎనిమిది కళ్ళు ఉన్న అష్ఠనేత్రాస్త్రం చూడలేకపోయింది.
ఇప్పుడు ఒక ప్రాక్టికల్ ఉదాహరణ చెప్తాను.

READ MORE - పూర్తి పోస్టు చదవండి

మీ పిల్లలను చదివించటం ఎలా – 1వ భాగము

By Avinash | July 13, 2020

చదువులో వెనుకబడిన పిల్లలలో చాలా common గా ఉండే ఒక లక్షణం – సందేహాలు నివృత్తి చేసుకోకుండా silentగా ఉండటం. చదివే topic లో doubt వచ్చి Friends ను అడుగుదామంటే “ఏరా నీకు ఇది కూడా తెలియదా?” అని నవుతారు. టీచర్ ను అడిగితే “చెప్పేటపుడు గాడిదలు కాస్తున్నావా” అని కోప్పడతారు. అందుకే విద్యార్థులు ఎన్ని doubts ఉన్నా అడగకుండా silent గా ఉండిపోతారు. ఆ doubts ఎప్పటికీ అలానే ఉండి పోతాయి.

READ MORE - పూర్తి పోస్టు చదవండి

మీ పిల్లలను చదివించటం ఎలా – 2వ భాగము

By Avinash | July 13, 2020

అందానికి ఆకర్షింపబడటం, భయానకంగా ఉండే వాటికి దూరంగా మనుషుల స్వభావం. దానికి ఎవరూ మినహాయింపు కారు. అందమైన వ్యక్తుల దగ్గర మనకు తెలియకుండానే ఎక్కువ సమయం గడుపుతాము. అందమైన ప్రదేశంలో కుదిరినంత సేపు ఉండాలని ప్రయత్నం చేస్తాము. అలాగే అందంగాలేని ప్రదేశాలు, వ్యక్తులతో వెంటనే connect అవ్వలేము.

READ MORE - పూర్తి పోస్టు చదవండి